Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Happje: Remon van den Eijnden en Miriam van den Eijnden- Oomen, gevestigd te Someren.
 2. App: De geleverde dienst door Happje in de vorm van een downloadbare applicatie.
 3. Klant: degene met wie Happje een overeenkomst is aangegaan.
 4. Partijen: Happje en klant samen.
 5. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
  bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
  Happje.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden
  van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Intellectueel eigendom

 1. Happje behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
  merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen,
  geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen,
  modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van Happje (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter
  beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of
  over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve
  van Happje een onmiddellijk opeisbare boete.

  • – is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • – is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
  procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk
  aan de overige rechten van Happje waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding
  te vorderen.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Happje tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
  Happje geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Happje geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
  onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
  redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Happje daarvan zo
  spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de
  tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Happje uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
  hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming,
  zodat Happje in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
  partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval
  niet toe leiden dat Happje gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan
  zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Happje.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Happje ook
  daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Happje een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
  aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Happje
  verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Happje

 1. Happje is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
  zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Happje aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
  directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
  overeenkomst.
 3. Happje is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
  gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Happje aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
  een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
  (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
  aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, sociale
  media profielen of in media uitingen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij
  benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Genoemde hoeveelheden bij recepten zijn slechts indicaties.
 7. Happje is nooit aansprakelijk voor de hoeveelheid voeding die klanten en derden binnen
  krijgen.
 8. Happje is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties bij klanten en derden die
  voortkomen uit het toedienen van voeding welke tot stand is gekomen door het volgen van
  advies van Happje, en de mogelijke gevolgschade die dit tot gevolg heeft.
 9. Happje is geen medische instantie en verleent geen medisch advies aan klanten en derden.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Happje vervalt in elk geval 12 maanden na
  de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt
  niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
  tekortkoming van Happje in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant
  niet aan Happje kan worden toegerekend in een van de wil van Happje onafhankelijke
  situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of
  gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
  redelijk­heid niet van Happje kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en
  overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
  elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen,
  overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Happje 1 of meer verplichtingen naar
  de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Happje er weer
  aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen
  beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Happje is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
  als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om
  de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling
  overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Happje is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Happje zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
  overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
  overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Happje.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in
  artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
  blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een
  bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Happje bij het opstellen van de
  voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Happje is gevestigd / praktijk houdt /
  kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
  partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Privacy verklaring

Gebruik van cookies

 1. Deze app maakt geen gebruikt van lokale cookies.

Bewaren van informatie

 1. De app bewaart informatie zolang de app op het toestel aanwezig is. Wanneer de app van het
  toestel wordt verwijdert, zijn ook de bewaarde informatie van het toestel verdwenen.
 2. De app gebruikt device storage voor de opslag van gegevens welke strikt noodzakelijk zijn
  voor de werking van de software, zoals zoektermen, “favorieten”, en instellingen.
 3. De data die zich in de device storage bevindt is alleen in te zien door de app Happje en
  zal de opslagruimte niet verlaten.
 4. De app verzameld (anonieme) informatie over het gebruik van de app. Deze data is anoniem
  en niet herleidbaar naar de gebruiker of het toestel.

Bescherming van jouw gegevens

 1. De data zoals deze opgeslagen wordt maakt gebruik van de standaard beveiliging zoals deze
  worden geleverd door de fabrikant van het toestel waarop de app wordt geïnstalleerd.
  Hierop zijn de voorwaarden van de fabrikant van toepassing.
Contactgegevens
 • Remon van den Eijnden en Miriam van den Eijnden- Oomen
 • Morgenrood 24
 • 5711 NC Someren
 • berichtje@happje.app

Opgesteld op 20 oktober 2020.